Financiering

Documentatie

 

Brochure Internationale Water Ambitie – Nederlands

De Internationale Water Ambitie uitgelegd in een compacte Nederlandstalige brochure, voor nationale communicatie binnen onze eigen Nederlandse watersector.

Download de brochure

 
Brochure Internationale Water Ambitie – Engels

De Internationale Water Ambitie in brochure vorm, geschikt voor het brede internationale publiek.

Download de brochure 
Fiche: How to get in touch with the Dutch water sector

   
Brief met de volledige Internationale Water Ambitie in rapportvorm – Nederlands
Volledige Internationale Water Ambitie, zoals deze in februari 2016 aan de Tweede Kamer is toegezonden. Nederlandstalig.

Brief in rapportvorm (Nederlands)
   
Brief met de volledige Internationale Water Ambitie in rapportvorm – Engels

Engelse vertaling van de in februari 2016 aan de Tweede Kamer toegezonden Internationale Water Ambitie. 

Brief in rapportvorm (Engels)

 
Fiches: Toelichting op de belangrijkste termen binnen de Internationale Water Ambitie (IWA)
De IWA kent een aantal veel gebruikte begrippen en werkvelden. Voor informatie over deze onderwerpen zijn er fiches of factsheets beschikbaar, met duiding, uitleg en contactinformatie. Deze fiches kunnen separaat of in combinatie met de brochure worden gebruikt.
   
Fiche  –  Bouwen met de Natuur

Bouwen met de Natuur combineert lokale natuurlijke processen, zoals wind, stroming en ontwikkeling van flora en fauna in een waterbouwkundig ontwerp. Dit levert duurzame oplossingen met voordelen voor natuur, recreatie, economie en de lokale gemeenschap. 

Fiche: Bouwen met de natuur 
Fiche: Building with Nature (Engels)

 

   
Fiche  –  Delta Alliance

De Delta Alliance vormt een internationaal netwerk van kennisorganisaties en experts op het gebied van delta’s en legt verbindingen tussen deze partijen. De delta Alliance heeft al wings in 16 landen en heeft als doel om de veerkracht van delta’s te verbeteren. 

Fiche: Delta Alliance
 Fiche: Delta Alliance (Engels) 

 
Fiche  – Delta Approach

Nederland heeft als deltaland door de eeuwen heen moeten leren leven met water. Dit heeft geleid tot expertise en een geïntegreerde en adaptieve manier van denken, plannen en handelen die kan worden toegepast in verschillende sociale, economische en culturele contexten.

Fiche: Delta Approach
 Fiche: Delta Approach (Engels)
Fiche: Delta Approach (Chinees) 

 

   
Fiche  –  Delta Coalitie

De Delta Coalitie is een samenwerking op overheidsniveau van twaalf nationale overheden om gezamenlijk delta’s weerbaarder te maken en globale waterproblemen te voorkomen.

Fiche: Delta Coalitie 
Fiche: Delta Coalitie

 

   
Fiche  –  Nederlands Deltaprogramma

Een veranderend klimaat en toenemende bevolkingsdichtheid oefenen grote druk uit op wereldwijde delta’s. Nederland loopt voorop in het ontwikkelen van een langetermijnstrategie waarbij een adaptieve aanpak wordt gehanteerd. Deze kennis wordt graag beschikbaar gesteld aan andere landen.

Fiche: Nederlands Deltaprogramma 
Fiche: Delta Programme (Engels) 
Fiche: Delta Programme (Chinees)

 

   
Fiche  – Sustainable Developement Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn ambitieuze doelen van de Verenigde Naties om armoede, honger en ziekte de wereld uit te bannen per 2030. In enkele van deze doelen staat het thema water centraal, zoals voldoende en schoon drinkwater, adequate sanitatie, klimaatbestendige steden en overstromingen. Ook in andere ontwikkelingsdoelen speelt water een belangrijke rol.

Fiche: Sustainable Development Goals 
Fiche: Sustainable Development Goals (Engels)

   
Fiche  – Dutch Risk Reduction Team and Dutch Surge Support

De Nederlandse overheid heeft samen met de Nederlandse watersector het Dutch Risk Reduction Team opgezet. Dit team deelt expertise en geeft advies op het gebied van preventie en wederopbouw bij watergerelateerde noodsituaties, wereldwijd. Daarnaast assisteert het Dutch Surge Support, een samenwerking van de Nederlandse overheid, watersector en het Nederlandse Rode Kruis, bij noodhulp bij waterrampen. 

Fiche: DRR-Team en DSS water 
Fiche: DRR-Team en DSS water (Engels)

   
Fiche  –  Europese Unie

De Europese Unie heeft verschillende programma’s om bij te dragen aan het oplossen van waterproblemen. Om de kans op succes te vergoten, is het belangrijk dat Nederland inspeelt op kansen in Europese waterprogramma’s.

Fiche: Europese Unie

   
Fiche  –  Water governance

Water governance is een essentieel aspect in het versterken van de weerbaarheid van stedelijke delta’s, die gebieden die veel watergeralateerde risico’s lopen. Governance gaat over de bestuurlijke organisatie en de samenwerking tussen verschillende organisaties. Samenwerking op lokaal, nationaal en internationaal niveau staat daarbij centraal, als voorwaarde om tot uitvoering van maatregelen te komen.

Fiche: Water governance 
Fiche: Water governance (Engels)

   
Fiche  –  Klimaatbestendige steden

Steden hebben te maken met grote uitdagingen, zoals snelle groei en verdichting, veranderingen in landgebruik en menselijk ingrijpen in het watersysteem. Klimaatverandering voert deze druk nog extra op. Om bestand te zijn tegen deze veranderingen, moeten steden veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen. Rotterdam werkt aan deze ambitie en fungeert als voorbeeld voor andere wereldsteden.

Fiche: Klimaatbestendige steden 
Fiche: Resilient en climate-proof cities (Engels)

   
Fiche  –  Kustbescherming

Kustvlaktes lopen wereldwijd grote risico’s. Maar dit zijn ook gebieden met grote economische kansen. Het is daarom van belang om kustvlaktes duurzaam te ontwikkelen met behulp van een integrale aanpak met oog voor sociale, economische en ecologische aspecten. Om te zorgen dat plannen ook daadwerkelijk omgezet kunnen worden in concrete uitvoeringsprojecten is het belangrijk samenwerking te stimuleren en op voorhand rekening te hoeden met financiering.

Fiche: Kustbescherming 
Fiche: Coastal protection (Engels)

   
Fiche  –  Publiek Private Samenwerking

Overheid en private partijen werken in Publiek Private Samenwerking (PPS) samen aan infrastructuurprojecten. Infrastructuur is essentieel bij verdere ontwikkeling van een land. De wereldwijde behoefte aan goede projecten is erg groot, maar financiering is in veel gevallen een uitdaging. Samenwerking binnen PPS constructies  kan in gevallen betere eindproducten opleveren, voor minder geld. 

Fiche: Publiek Private Samenwerking 
Fiche: Public Private Partnerships (Engels)

   
Fiche  –  Ruimte voor de Rivier

Klimaatverandering zorgt voor grotere hoeveelheden regen- en smeltwater. Hierdoor hebben rivieren steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Veel rivieren worden ingedamd door dijken, waardoor de ruimte voor de rivier teveel wordt beperkt, met grotere kans op overstromingen. Het programma Ruimte voor de Rivier geeft de rivier de benodigde extra ruimte en buffercapaciteit. Naast deze betere bescherming in het rivieren gebied gaat ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving hierbij hand in hand.

Fiche: Ruimte voor de Rivier 
Fiche: Room for the River

   
Fiche  –  Smart Information Solutions

Betrouwbare en nauwkeurige data is essentieel voor het aanpakken van de wereldwijde waterproblematiek en het nemen van de juiste beslissingen. Smart Information Solutions bieden eindgebruikers meer inzicht in watervoorraden en hydrologische situaties. Van satelliet data tot drones en sensoren, een betere gegevens stroom draagt bij aan effectief watermanagement.

Fiche: Smart Information Solutions 
Fiche: Smart Information Solutions (Engels) 
Fiche: Smart Information Solutions (Chinees)

   
Fiche  –  Transport via havens en rivieren

Nieuwe en bestaande internationale havens hebben de uitdaging om zich efficiënter te ontwikkelen en in beter balans te komen met de natuur. Ook het riviertransport in het achterland heeft deze ambitie. De aanpassingen zorgen voor verduurzaming van de maritieme sectoren en leveren economische voordelen op.

Fiche: Transport via havens en rivieren 
Fiche: Transport via ports and rivers (Engels)

   
Fiche  –  Waardeketenaanpak

Een waardeketenaanpak ontwikkelt en ondersteunt duurzame waterinitiatieven in stedelijke delta’s door middel van efficiënte inzet van verschillende financiële instrumenten. Een dergelijke aanpak leidt tot effectievere besteding van menskracht en middelen, ten behoeve van governance, duurzaamheid en armoedebestrijding. Maar ook voor meer handel voor de Nederlandse watersector. 

Fiche: Waardeketenaanpak 
Fiche: Value-chain approach

   
Fiche  –  Nederlandse Waterinstrumenten

Internationale ambities op het gebied van water zijn vastgelegd in de Internationale Waterambitie (IWA). Verschillende projectfinancieringen, investeringen, partnerships en quick responses ondersteunen de uitvoering van de IWA, elk met een eigen doel en eigen budget. Om dit inzichtelijk te maken, zijn de verschillende onderdelen samengevat in een schema. Verhalen uit de praktijk ondersteunen het schema om een beeld te geven hoe de verschillende onderdelen in de praktijk worden ingezet.

Fiche: Nederlandse waterinstrumenten

   
Presentatie Internationale Water Ambitie – Nederlands

Hieronder een presentatie in Powerpoint over de Internationale Water Ambitie in het Nederlands. Desgewenst kunt u ook losse slides van deze presentatie in uw eigen presentatie toevoegen.

Presentatie Internationale Water Ambitie

 

   
Presentatie Internationale Water Ambitie – Engels

Hieronder een presentatie in Powerpoint over de Internationale Water Ambitie in het Engels. Desgewenst kunt u ook losse slides van deze presentatie in uw eigen presentatie toevoegen.

Presentation International Water Ambition