Water OS

In de 'nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen' wordt het beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking uiteen gezet. Water is daarin een speerpunt en hieruit is het Water OS programma ontstaan. Uitgangspunt is het vinden van een goede koppeling tussen de lokale behoeften met de kennis en kunde van de Nederlandse watersector. Het Water OS programma biedt ondersteuning door inzet van Kernadviseurs, landenplatforms, lokale netwerken en appropriate finance.

In april 2013 zet de minister van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen het nieuwe beleid op ontwikkelingssamenwerking uiteen in de beleidsnota ‘‘Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen”. Hierin geeft zij aan dat de relatie van Nederland met ontwikkelingslanden steeds gelijkwaardiger wordt en dit vraagt om een andere aanpak voor ontwikkelingssamenwerking. Daarom zet het beleid o.a. in op het versterken van de economische positie van Nederland. Dit gaat volgens de minister het beste door in te zetten op sectoren waar we al goed in zijn, zoals water. De speerpunten uit deze beleidsnotitie zijn ondergebracht in het Water OS programma.
 
Het Water OS programma is in 2011 opgezet naar aanleiding van de ambitie van het ministerie van Buitenlandse Zaken om in het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in te zetten op armoedebestrijding door duurzame groei met meer kansen voor de Nederlandse watersector. Uitgangspunt is het vinden van een goede koppeling tussen de lokale behoeften met de kennis en kunde van de Nederlandse watersector. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (DME) heeft in 2011 RVO.nl en het Netherlands Water Partnership (NWP) gevraagd om het bilaterale ontwikkelingssamenwerkingsprogramma voor water te ondersteunen. 
 
De doelstelling van de Water OS-opdracht is: ‘Het assisteren van posten bij de formulering en uitvoering van een ambitieus waterprogramma in de partnerlanden waarbij gestreefd wordt naar het betrekken van de brede Nederlandse watersector op basis van toegevoegde waarde’. 
 
Fase I van het Water OS programma (2011 – 2012) betrof de ondersteuning van ambassades bij het opstellen en uitwerken van meerjarige strategische plannen voor vijf landen: Benin, Ghana, Kenia, Mali en Zuid-Soedan.
Voor Fase II is de ambitie uitgebreid naar 15 focuslanden. Van de ambassades in de 15 focuslanden hebben 11 landen een waterprogramma met een aanzienlijk bilateraal budget, te weten Bangladesh, Benin, Ethiopië (geen OS land, wel inzet), Ghana, Indonesië, Jemen, Kenia, Mali, Mozambique, Palestijnse Gebieden, Rwanda en Zuid Soedan. Inzet is om in deze 11 landen de lokale en Nederlandse sector met elkaar te verbinden, zodanig dat de netwerken actief blijven, ook als de Nederlandse overheid zich terugtrekt.
 
 

Inzet Nederlandse expertise

Voor het uitvoeren van de opdracht wordt vanuit de Nederlandse watersector expertise ingezet. Dit sluit aan bij het OS-beleid waarin actief aansluiting wordt gezocht bij Nederlandse kennis en expertise.
 
Senior adviseurs (de zogenaamde kernadviseurs) met waterkennis en een waternetwerk in zowel Nederland als partnerland worden ingeschakeld voor gemiddeld 1 dag per week bij NWP om de ambassade te ondersteunen bij het formuleren en uitvoeren van kwalitatief hoogstaande water programma’s. Daarbij wordt getracht om de toegevoegde waarde van de Nederlandse watersector zo goed mogelijk aan bod te laten komen.
 
Afhankelijk van de vraag vanuit de verschillende ambassades worden missies gefinancierd (en aanbesteed door RVO.nl), bestaande uit specialistische adviseurs voor het uitvoeren van programma identificatie, scoping, formulering en ook tenderbegeleiding workshops en het uitvoeren van studies. Dit gebeurt op verzoek van de verschillende ambassades.
 
Ook worden er activiteiten ondernomen ter verdere bestendiging van een duurzame relatie tussen partnerland en Nederland, bijvoorbeeld door het faciliteren van bilaterale samenwerkingsplatforms (zie ook hieronder) en het adviseren over publiek private samenwerkingen. RVO.nl speelt hierbij een belangrijke rol gezien de kennis en expertise op het gebied van financieringsinstrumenten.
 

Landenplatforms (zowel in Nederland als in het doelland)

Voor het borgen van een goede aansluiting met de sector zal per doelland een landenplatform worden opgericht in Nederland met, waar mogelijk, een lokaal platform in het doelland (bijvoorbeeld een beleidsadvies platform bestaande uit Nederlandse experts en experts uit het doelland). Dit zal bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen Nederland en het partnerland en vormt het startpunt voor de opbouw van duurzame netwerken. NWP faciliteert de landenplatforms in Nederland.
 

Contact

RVO.nl coördinator Water OS: Sandra Cats, sandra.cats@rvo.nl
NWP coördinator Water OS: Joris van Oppenraaij, j.vanoppenraaij@nwp.nl